Vedtægter for Bokseklubben KVIK Ballerup

Bokseklubben KVIK Ballerup, stiftet den 11. februar 1954.

Foreningsvedtægter.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Bokseklubben ”KVIK” med hjemsted i Ballerup. Formanden og Kassereren tegner foreningen i alle anliggender.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af boksning, der indøves under kyndig ledelse efter DABU`s reglement. Det er KVIK ´S formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke boksning, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt være medvirkende til at arrangere, minimum 4 årlig arrangementer for at fremme klubbens formål.

§ 3. Medlemmer.

Som aktiv og passiv kan enhver optages som medlem.

§ 4. Kontingent.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Når et aktivt medlem er 3 måneder i restance, kan bestyrelsen slette vedkommende. Et sådant medlem kan ikke optages på ny, før denne har betalt restancen. For passive medlemmer er restancen 1 år.

§ 5. Medlemsforpligtelser.

Ethvert medlem er forpligtet til: 1. At overholde de til enhver tid for klubben og de organisationer, klubben er medlem af, gældende love og reglementer. 2. Ikke vise usømmelig opførsel overfor andre mennesker. 3. Kun at starte i klubdragt ved konkurrencer samt at træne i sportstøj. 4. Ved udmeldelse at henvende sig til kassereren for der igennem at ordne klubbens tilgodehavende, hvorefter formanden foretager udmeldelsen.

Klubbens bestyrelse kan til enhver tid standse enhver handling af et hvilket som helst medlem af klubben, når den mener, at denne handling er i strid med klubbens vedtægter eller på anden måde kan skade denne.

§ 6.

De medlemmer, som ikke holder sig til disse love eller på anden måde modarbejder klubbens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog kan vedkommende fordre sin sag behandlet på første generalforsamling. Ingen kan deltage i konkurrence uden bestyrelsens tilladelse.

§ 7. Bestyrelse.

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 6 personer.
I lige år vælges: Formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen.

I ulige år vælges: Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en medlemsrepræsentant samt en revisor.

Samtlige valg gælder for to år af gangen. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, næstformand og sekretær.

§ 8.

Bestyrelsesmøde afholdes, 1 gang om mdr. eller når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme den afgørende. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 9. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april/maj måned og indkaldes med 14 dages varsel. Kassereren skal møde med revideret regnskab.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmeoptæller.
2.Bestyrelsens beretning v/formanden
3.Fremlæggelse af regnskab.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse i.h.t.§7.
7.Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer, der deltager aktivt i klubbens arbejde samt æresmedlemmer har stemmeret. Ekstra-ordinær generalforsamling kan finde sted når mindst 51 % af klubbens medlemmer skriftligt og med dagsorden opfordrer bestyrelsen hertil. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal – dog kan love kun forandres, når mindst 75 % af de mødtes stemmer derfor.

§ 10. Æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan bestyrelsen optage personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent hertil.

§ 11. Regnskab.

Klubbens kontante beholdning må ikke overstige kr.5.000,-. Overstigende beløb indsættes på en bankbog og kan kun hæves på formandens og kassererens underskrift i fællesskab.

§ 12. Opløsning.

Klubben kan ikke opløses, så længe 5 aktive medlemmer ønsker den bibeholdt. I tilfælde af opløsning, overlades klubbens eje til Dansk Amatør Bokseunion til opbevaring, dog går et eventuelt overskud til Ballerup kommune, som kan bruge beløbet til folkeoplysende arbejde.

Således vedtaget på generalforsamling i april 2004.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk